สุวรรณชัย, ., & รู้ยืนยง, . (2022). แนวทางการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2. วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์, 7(2), 280-289. Retrieved from http://ojs.mbu.ac.th/index.php/jbpe/article/view/2307