วงค์อินตา, รัตติยา, AND ลดาวัลย์, กฤตยากร. " การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการบริหารงานวิชาการตามหลักสัปปุริสธรรม 7 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2" วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์ [Online], Volume 7 Number 2 (4 December 2022)