วงค์อินตา, รัตติยา, & กฤตยากร ลดาวัลย์. " การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการบริหารงานวิชาการตามหลักสัปปุริสธรรม 7 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2." วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์ [Online], 7.2 (2566): 255-266. Web. 17 Jun. 2024