วงค์อินตา, ., & ลดาวัลย์, . (2022). การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการบริหารงานวิชาการตามหลักสัปปุริสธรรม 7 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2. วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์, 7(2), 255-266. Retrieved from http://ojs.mbu.ac.th/index.php/jbpe/article/view/2305