สิงโสม, ศุภวารี, AND คามดิษฐ์, สินธะวา. " แนวทางการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาโดยใช้วงจรเดมมิ่ง สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม" วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์ [Online], Volume 7 Number 2 (19 September 2022)