สิงโสม, ศุภวารี, & สินธะวา คามดิษฐ์. " แนวทางการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาโดยใช้วงจรเดมมิ่ง สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม." วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์ [Online], 7.2 (2566): 242-254. Web. 18 Jun. 2024