สิงโสม, ., & คามดิษฐ์, . (2022). แนวทางการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาโดยใช้วงจรเดมมิ่ง สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม. วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์, 7(2), 242-254. Retrieved from http://ojs.mbu.ac.th/index.php/jbpe/article/view/2304