ถาอุปชิต, พรทิพย์. " พฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ไม่ได้ที่มารับบริการคลินิกเบาหวานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าลุมภู ตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี." วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์ [Online], 7.2 (2566): 231-241. Web. 20 Jun. 2024