ถาอุปชิต, . (2022). พฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ไม่ได้ที่มารับบริการคลินิกเบาหวานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าลุมภู ตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี. วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์, 7(2), 231-241. Retrieved from http://ojs.mbu.ac.th/index.php/jbpe/article/view/2303