ศรีอ่อน, . (2022). การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง ด้วยวิธีสอน GPAS5 Steps ร่วมกับเทคนิค KWDLที่ ส่งเสริมความสามารถในการสื่อสาร ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม. วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์, 7(2), 219-230. Retrieved from http://ojs.mbu.ac.th/index.php/jbpe/article/view/2302