พรมโสภา, มาลิตา, & ธรินธร นามวรรณ. " การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์." วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์ [Online], 7.2 (2566): 207-218. Web. 15 Jun. 2024