พินิจมนตรี, กมลชนก, AND นามวรรณ, ธรินธร. " แนวทางเสริมสร้างสมรรถนะจรรยาบรรณวิชาชีพครูในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4" วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์ [Online], Volume 7 Number 2 (11 September 2022)