พินิจมนตรี, กมลชนก, & ธรินธร นามวรรณ. " แนวทางเสริมสร้างสมรรถนะจรรยาบรรณวิชาชีพครูในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4." วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์ [Online], 7.2 (2566): 195-206. Web. 15 Jun. 2024