พินิจมนตรี, ., & นามวรรณ, . (2022). แนวทางเสริมสร้างสมรรถนะจรรยาบรรณวิชาชีพครูในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4. วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์, 7(2), 195-206. Retrieved from http://ojs.mbu.ac.th/index.php/jbpe/article/view/2300