ศรีประสาร, รัชนีกร, AND นามวรรณ, ธรินธร. " การพัฒนาแนวทางการบริหารงานวิชาการในยุคการศึกษา 4.0 ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2" วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์ [Online], Volume 7 Number 2 (8 September 2022)