ศรีประสาร, รัชนีกร, & ธรินธร นามวรรณ. " การพัฒนาแนวทางการบริหารงานวิชาการในยุคการศึกษา 4.0 ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2." วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์ [Online], 7.2 (2566): 180-194. Web. 15 Jun. 2024