ศรีประสาร, ., & นามวรรณ, . (2022). การพัฒนาแนวทางการบริหารงานวิชาการในยุคการศึกษา 4.0 ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2. วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์, 7(2), 180-194. Retrieved from http://ojs.mbu.ac.th/index.php/jbpe/article/view/2299