บุญโชติ, กิ่งกานต์. " การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน เรื่อง พลังงานความร้อน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1" วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์ [Online], Volume 7 Number 2 (11 September 2022)