บุญโชติ, กิ่งกานต์. " การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน เรื่อง พลังงานความร้อน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1." วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์ [Online], 7.2 (2566): 167-179. Web. 19 Jun. 2024