บุญโชติ, . (2022). การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน เรื่อง พลังงานความร้อน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์, 7(2), 167-179. Retrieved from http://ojs.mbu.ac.th/index.php/jbpe/article/view/2298