สุระเพิ่ม, สุพจน์, AND ชาปัญญา, ยุวธิดา. " การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1" วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์ [Online], Volume 7 Number 2 (8 September 2022)