สุระเพิ่ม, สุพจน์, & ยุวธิดา ชาปัญญา. " การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1." วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์ [Online], 7.2 (2566): 153-166. Web. 18 Jun. 2024