สุระเพิ่ม, ., & ชาปัญญา, . (2022). การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1. วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์, 7(2), 153-166. Retrieved from http://ojs.mbu.ac.th/index.php/jbpe/article/view/2297