ดลเอี่ยม, คมสันต์, AND ดลเพ็ญ, อิศเรศ. " คุณลักษณะทางความหมายของการซ้อนคำในศิลาจารึกอีสาน" วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์ [Online], Volume 7 Number 2 (8 September 2022)