ดลเอี่ยม, คมสันต์, & อิศเรศ ดลเพ็ญ. " คุณลักษณะทางความหมายของการซ้อนคำในศิลาจารึกอีสาน." วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์ [Online], 7.2 (2566): 139-152. Web. 18 Jun. 2024