ดลเอี่ยม, ., & ดลเพ็ญ, . 2022 Sep 8. คุณลักษณะทางความหมายของการซ้อนคำในศิลาจารึกอีสาน. วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์. [Online] 7:2