ดลเอี่ยม, ., & ดลเพ็ญ, . (2022). คุณลักษณะทางความหมายของการซ้อนคำในศิลาจารึกอีสาน. วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์, 7(2), 139-152. Retrieved from http://ojs.mbu.ac.th/index.php/jbpe/article/view/2296