ดลเอี่ยม, คมสันต์; ดลเพ็ญ, อิศเรศ. คุณลักษณะทางความหมายของการซ้อนคำในศิลาจารึกอีสาน. วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์, [S.l.], v. 7, n. 2, p. 139-152, sep. 2022. ISSN 2730-2644. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/jbpe/article/view/2296>. Date accessed: 15 june 2024.