ประเสริฐสังข์, นุวัติวงศ์. " ความเหลื่อมล้ำด้านสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุชายขอบในกรุงเทพมหานคร." วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์ [Online], 7.2 (2566): 129-138. Web. 19 Jun. 2024