ประเสริฐสังข์, . 2022 Sep 8. ความเหลื่อมล้ำด้านสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุชายขอบในกรุงเทพมหานคร. วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์. [Online] 7:2