ไกรวิชัย, จันจิรา, มาสันเทียะ, จุฑาภรณ์, AND พานิชวัฒนะ, พนิดา. " การศึกษาข้อบกพร่องทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่อง เศษส่วน ของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5: การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการตอบสนอง ข้อสอบแบบ 1 พารามิเตอร์" วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์ [Online], Volume 7 Number 2 (5 December 2023)