ไกรวิชัย, จันจิรา, จุฑาภรณ์ มาสันเทียะ, & พนิดา พานิชวัฒนะ. " การศึกษาข้อบกพร่องทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่อง เศษส่วน ของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5: การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการตอบสนอง ข้อสอบแบบ 1 พารามิเตอร์." วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์ [Online], 7.2 (2566): 116-128. Web. 15 Jun. 2024