ไกรวิชัย, ., มาสันเทียะ, ., & พานิชวัฒนะ, . 2023 Dec 5. การศึกษาข้อบกพร่องทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่อง เศษส่วน ของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5: การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการตอบสนอง ข้อสอบแบบ 1 พารามิเตอร์. วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์. [Online] 7:2