ไกรวิชัย, ., มาสันเทียะ, ., & พานิชวัฒนะ, . (2023). การศึกษาข้อบกพร่องทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่อง เศษส่วน ของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5: การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการตอบสนอง ข้อสอบแบบ 1 พารามิเตอร์. วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์, 7(2), 116-128. Retrieved from http://ojs.mbu.ac.th/index.php/jbpe/article/view/2294