ไกรวิชัย, จันจิรา; มาสันเทียะ, จุฑาภรณ์; พานิชวัฒนะ, พนิดา. การศึกษาข้อบกพร่องทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่อง เศษส่วน ของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5: การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการตอบสนอง ข้อสอบแบบ 1 พารามิเตอร์. วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์, [S.l.], v. 7, n. 2, p. 116-128, dec. 2023. ISSN 2730-2644. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/jbpe/article/view/2294>. Date accessed: 15 june 2024.