นนท์เค้า, ศิริประภา, AND อึ่งพวง, อาคม. " ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2" วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์ [Online], Volume 7 Number 2 (9 August 2022)