นนท์เค้า, ศิริประภา, & อาคม อึ่งพวง. " ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2." วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์ [Online], 7.2 (2566): 104-115. Web. 19 Jun. 2024