นนท์เค้า, ., & อึ่งพวง, . (2022). ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2. วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์, 7(2), 104-115. Retrieved from http://ojs.mbu.ac.th/index.php/jbpe/article/view/2292