พิศณุ, นพดล, AND อึ่งพวง, อาคม. " การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1" วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์ [Online], Volume 7 Number 2 (9 August 2022)