พิศณุ, นพดล, & อาคม อึ่งพวง. " การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1." วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์ [Online], 7.2 (2566): 93-103. Web. 18 Jun. 2024