พิศณุ, ., & อึ่งพวง, . (2022). การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1. วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์, 7(2), 93-103. Retrieved from http://ojs.mbu.ac.th/index.php/jbpe/article/view/2291