ศิริภิรมย์, ศิริ, AND อึ่งพวง, อาคม. " ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4" วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์ [Online], Volume 7 Number 2 (9 August 2022)