ศิริภิรมย์, ศิริ, & อาคม อึ่งพวง. " ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4." วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์ [Online], 7.2 (2566): 81-92. Web. 19 Jun. 2024