ศิริภิรมย์, ., & อึ่งพวง, . (2022). ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4. วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์, 7(2), 81-92. Retrieved from http://ojs.mbu.ac.th/index.php/jbpe/article/view/2290