บุญอบ, ปิยะ, & รังสรรค์ โฉมยา. " ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเหนื่อยหน่ายในการทำงานของพนักงานบริการลูกค้า สายธุรกิจเอไอเอส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ." วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์ [Online], 7.2 (2566): 70-80. Web. 15 Jun. 2024