บุญอบ, ., & โฉมยา, . 2022 Sep 8. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเหนื่อยหน่ายในการทำงานของพนักงานบริการลูกค้า สายธุรกิจเอไอเอส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์. [Online] 7:2