บุญอบ, ., & โฉมยา, . (2022). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเหนื่อยหน่ายในการทำงานของพนักงานบริการลูกค้า สายธุรกิจเอไอเอส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์, 7(2), 70-80. Retrieved from http://ojs.mbu.ac.th/index.php/jbpe/article/view/2289