สตานิคม, ศรัญญา, AND รู้ยืนยง, วิเชียร. " ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาการบริหารงานทั่วไปในยุคดิจิทัลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3" วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์ [Online], Volume 7 Number 2 (27 July 2022)