สตานิคม, ศรัญญา, & วิเชียร รู้ยืนยง. " ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาการบริหารงานทั่วไปในยุคดิจิทัลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3." วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์ [Online], 7.2 (2566): 59-69. Web. 15 Jun. 2024