สตานิคม, ., & รู้ยืนยง, . (2022). ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาการบริหารงานทั่วไปในยุคดิจิทัลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3. วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์, 7(2), 59-69. Retrieved from http://ojs.mbu.ac.th/index.php/jbpe/article/view/2288